SUNĂ-NE 24/7 SUNĂ-NE 24/7 SUNĂ-NE 24/7
Sună-ne 24/7 Sună-ne 24/7 Sună-ne 24/7

Ajutor financiar înmormântare – beneficiaza GRATIS (0 lei)

Când o persoană dragă este luată de lângă noi, ne simţim responsabili să îi îndeplinim ultimile dorinţe. Toată energia se va canaliza către organizarea unei înmormântări decente, cu obiceiuri izvorâte din credinţa şi gesturi de iubire veşnică.

Ne dorim să îi oferim un ultim omagiu pe drumul spre eternitate, însă limitările financiare fac că experienţa să fie şi mai dureroasă. Puţini sunt însă cei care ştiu că pot beneficia de ajutor financiar (ajutor de înmormântare) în aceste clipe de grea încercare.

ajutor financiar pentru deces

Potrivit prevederilor Legii Pensiilor 263/2010, după decesului unei persoane, apropiaţii care se ocupă de aranjamentele funerare au dreptul să primească o sumă de bani din partea Statului, dacă solicită acest ajutor financiar în termen de 3 ani de la producerea evenimentului.

Persoana care solicită şi primeşte banii poate fi, după caz, soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, iar în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile.

Cuantumul ajutorului financiar de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut pe economie, folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale.

Drepturile financiare sunt diferite în funcţie de situaţia persoanei decedate la momentul morţii. Dacă în ziua decesului, persoana decedată era asigurată (la zi cu plata contribuţiilor sociale), ajutorul financiar este de 6.095 RON. În această categorie intră: angajaţii cu carte de muncă, şomerii, minorii, elevii sau studenţii, pensionării.

Dacă în ziua decesului, persoana decedată nu era asigurată în sistemul public, suma cuvenită este 3.048 RON şi poate fi solicitată numai de un membru din familie care este asigurat sau pensionar. Solicitantul va face o declaraţie pe propria răspundere ca omul decedat nu era asigurat şi nu era pensionar.

Conform legii, se considera membru de familie:

 • soţul sau soţia;
 • copiii naturali, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continua studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
 • Tot în această categorie intră şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de a desfăşura o activitate fizică sau intelectuală;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul financiar de deces se plăteşte unei singure persoane, după ce aceasta face dovada suportării cheltuielilor de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

Actele necesare pentru a obţine ajutor financiar de deces sunt următoarele:

 • cerere pentru acordarea ajutorului, care se găsește la Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Casa de pensii;
 • certificatul de deces în original şi copie. Pe exemplarul original, instituţia care oferă suma cuvenită va scrie cuvântul „ACHITAT”, adăugând totodată data, semnătura şi stampila, pentru a împiedica obţinerea sumei din două sau mai multe surse;
 • actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 • dovadă în original şi copie că solicitantul a suportat cheltuielile de deces: chitanţe şi facturi nominale de la biserică, de la firma de pompe funebre şi declaraţie pe propria răspundere;
 • actele de stare civilă ale solicitantului în original şi copie, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (certificat de naştere, certificat de căsătorie) sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (împuternicire);
 • în situaţia pensionarilor decedaţi, se prezintă cuponul de pensie în original;
 • în situaţia persoanelor inapte decedate, cu vârsta de peste 18 ani, se prezintă certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
  • sau, în lipsa acestuia, actul medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data de început de manifestare a acesteia;
 • în situaţia persoanelor decedate, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, se prezintă o adeverinţă în original care certifica faptul că, la data decesului, persoanele în cauza urmau o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

De reţinut că realizarea unui anumit stagiu de cotizare NU este o condiţie pentru acordarea ajutorului!

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

A. la Angajator, în cazul decesului următorilor asiguraţi sau ai unor membrii de familie ai acestora:

 • persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 • funcţionari publici;
 • cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • persoane care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil;
 • persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • cadre militare trecute în rezervă, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat;

Ajutorul financiar de deces se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de Casele Teritoriale de Pensii dacă angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează (potrivit legii) prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.

B. la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe ale cărei liste figurează ca şomer persoana decedată sau pe care figurează persoana care a suportat cheltuielile (în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).

C. la Casa Teritoriala de Pensii, în cazul decesului pensionarilor ori al asiguraţilor sau al unui membru de familie al acestora, care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut şi care se afla în una dintre situaţiile următoare:

 • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
 • membrii ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

consultanta juridica

 

Ajutorul financiar de înmormântare se acordă de către angajator din fondurile proprii, în condiţiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv, aplicabil la nivel de unitate sau ramură.

În contract este menţionată valoarea ajutorului financiar, pentru situaţia în care un angajat are un deces în familie. Această sumă nu este considerată venit impozabil din punct de vedere al impozitului pe venit, iar pentru angajator este deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Ajutorul financiar de înmormântare se acordă salariatului la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul I (părinţii şi copii) aflate în întreţinerea acestuia. Fraţii/ surorile, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul II.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

Acordarea acestui ajutor financiar se face în baza unei cereri din partea membrilor de familie ai salariatului decedat la care se anexează certificatul de deces. Dovada că un membru de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului decedat se face prin declaraţie pe propria răspundere.

 Ajutor financiar de înmormântare acordat de Primării

 

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar, reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul financiar de deces se acordă unei singure persoane care poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile de înmormântare.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

 • cerere pentru acordarea ajutorului financiar;
 • certificatul de deces, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

Cererea şi actele doveditoare pentru un ajutor financiar se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau chiar persoana in cauză a beneficiat de ajutor social.

Ajutorul financiar se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură, prin bunuri materiale.

Supraviețuitorul are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, laAjutor financiar pentru persoana supraviețuitoare (pensionar) împlinirea vârstei standard de pensionare.

Acest ajutor financiar lunar se acordă supravieţuitorului dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

 • este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
 • nu s-a recăsătorit după decesul soţului/soţiei;
 • durata căsătoriei cu soţul/soţia care a decedat a fost de cel puţin 5 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul României;
 • nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii

Calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii se exprimă în următoarele situaţii:

 • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau ca funcţionar public;
 • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti;
 • este membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • este asociat unic, asociat, comanditar sau acţionar;
 • este administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;
 • este membru al unei asociaţii familiale;
 • este persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
 • este persoana angajată într-o instituţie internaţională, dar nu este asiguratul acesteia;
 • realizează venituri din alte activităţi profesionale.

Ajutorul financiar lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:

 • 364 lei, în situaţia supravieţuitorului care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat,
   • precum şi în situaţia supravieţuitorului care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;
 • 140 lei, în situaţia supravieţuitorului care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Ajutorul financiar lunar este calculat în funcţie numărul de ani de căsnicie şi de două situaţii în care s-ar putea afla supravieţuitorul:

A. beneficiază de pensie de stat sau beneficiază atât de pensie de stat cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

B. primeşte numai pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

Cuantumul ajutorului financiar lunar are următoarele valori:

 • durată a căsătoriei de 5 ani: 57 lei (situaţia A) sau 22 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 6 ani: 68 lei (situaţia A) sau 27 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 7 ani: 80 lei (situaţia A) sau 31 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 8 ani: 91 lei (situaţia A) sau 36 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 9 ani: 102 lei (situaţia A) sau 40 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de minim 10 ani: 113 lei (situaţia A) sau 44 lei (situaţia B)

Începând cu 1 ianuarie 2008, cuantumul ajutorului financiar lunar a fost majorat cu 25%, prin Legea bugetului de stat nr.388/2007.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

 • cerere pentru acordarea ajutorului financiar lunar;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă supravieţuitorul că va aduce la cunoştinţa Casei Teritoriale de Pensii toate schimbările care ar afecta condițiile de acordare a ajutorului financiar lunar;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de naştere;
 • copia certificatului de căsătorie
 • copia certificatului de deces;
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare a solicitantului;
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a persoanei decedate.

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

Dosarul de solicitare pentru ajutor financiar se depune la Casa Judeţeana de Pensii.

Ajutorul financiar se acordă de pe data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. Plata ajutorului financiar lunar acordat supravietuitului încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte una din condiţiile de acordare.

În cazul decesului unei persoane într-un accident rutier, familia acesteia este îndreptăţită să primească despăgubiri, după cum urmează:

 • dacă maşina vinovată este asigurată în România, obligat la plată este asiguratorul roman;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculata în România dar este neasigurată sau autorul accidentului a rămas neidentificat, va fi obligat la plata Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculată şi asigurată în străinătate, va fi obligată societatea de asigurări din străinătate;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculată în străinătate, însă nu exista o poliţă RCA valabilă, va fi obligat la despăgubire organismul omolog al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) din statul unde este înmatriculată maşina vinovată.

În art. 26 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, se menţionează că despăgubirile care pot fi acordate vizează atât pierderile cu caracter patrimonial cât şi pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudiciul moral).

Limita maximă a sumei care poate fi oferită este menţionată în conţinutul poliţei de asigurare, Ordinul nr. 14/2011 reglementând un plafon maxim general de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, pentru unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

În situaţia în care valoarea prejudiciului depăşeşte plafonul maxim specificat în poliţa de asigurare, diferenţa până la concurenţa valorii pierderii suferite va fi suportată de către autorul accidentului.

Asigurătorul va fi obligat la despăgubiri şi în cazul în care cel care a produs accidentul este o altă persoană decât titlularul poliţei de asigurare referitoare la automobilul implicat în accident, singura excepţie reprezentând-o situaţia în care automobilul respectiv nu este identificat.

Trebuie să aveţi foarte mare atenţie în cazul în care şoferul vinovat are o alcoolemie de peste 0,8 la mie. Atunci asiguratorul are dreptul de a-şi recupera sumele ca despăgubire de la şoferul vinovat. Aşadar nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice pentru că aţi putea fi obligaţi să plătiţi din buzunar sume de ordinul a zeci sau chiar sute de mii de euro.

Alte cazuri care exonerează de răspundere asigurătorul sunt regăsite la art. 27 din Ordinul nr. 14/2011 şi vizează: forţa majoră, culpa exclusivă a persoanei prejudiciate, culpa exclusivă a unei terţe persoane şi, bineînţeles, situaţia în care la data producerii accidentului nu exista încheiată o poliţă de asigurare valabilă.

CUM SE SOLICITĂ DESPAGUBIREA?

Persoana vătămată ca urmare a producerii unui accident auto are două posibilităţi legale prin care poate solicita acoperirea prejudiciului din partea asigurătorului:

A. Formularea unei acţiuni civile împotriva asigurătorului

Acţiunea este întemeiată pe normele de drept comun care guvernează răspunderea pentru fapta proprie şi materia contractului de asigurare, completate cu reglementările regăsite în Legea nr. 136/1995 şi Ordinul nr. 14/2011.

În eventualitatea unei astfel de acţiuni, persoana care a cauzat accidentul va fi la rândul său parte în proces, având calitatea de intervenient forţat.

B. Sesizarea asigurătorului cu o cerere de despăgubire

Procedura este reglementată de prevederile art. 35 şi următoarele din Ordinul nr. 14/2011.

Persoana prejudiciată va formula o cerere către asigurător sau către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, după caz.

Asigurătorul are obligaţia să soluţioneze cererea în termen de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului, fie în sensul aprobării solicitării, printr-o ofertă de despăgubire, fie în sensul notificării motivelor pentru care cererea nu a fost aprobată.

Dacă în termen de 3 luni de la avizarea dosarului, asigurătorul nu a notificat solicitantului motivele respingerii cererii, asigurătorul este obligat să achite suma respectivă. Plata efectivă a despăgubirilor se va realiza în termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document justificativ, însă în termenul de 3 luni.

De asemenea, dacă termenul nu este respectat, solicitantul va avea dreptul la penalităţi în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Toate aceste variante sunt menite să vă ajute să depăşiţi una dintre cele dureroase etape ale vieţii, oferindu-vă resursele financiare necesare pentru organizarea unui ultim drum onorabil, încununat cu iubire şi recunoştinţa. De retinut este ca ajutorul financiar pe care il primiti este fix, nefiind conditionat de suma pe care ati cheltuit-o.