Ajutor financiar de înmormântare

 

Ajutorul financiar de înmormântare (sau ajutorul de deces) poate ajunge până la 7.567 Ron (Lei) cu talonul de pensie. Poți beneficia și tu de acest ajutor! Citește în continuare acest articol și află cum Anthony Servicii Funerare te poate ajuta să obții acest ajutor de înmormântare.
 
Pierderea unei persoane dragi este un moment dureros în viața noastră și, în același timp, poate aduce cu sine o provocare financiară semnificativă. Cheltuielile asociate cu organizarea unei înmormântări pot fi costisitoare și pot pune presiune suplimentară asupra familiilor în aceste momente de suferință intensă. În astfel de situații, ajutorul de înmormântare devine o resursă importantă care oferă sprijin și alinare familiilor îndoliate.
 
Când o persoană dragă este luată de lângă noi, ne simțim responsabili să îi îndeplinim ultimele dorințe. Toată energia se va canaliza către organizarea unei înmormântări decente, cu obiceiuri izvorâte din credință și gesturi de iubire veșnică.
 
Ne dorim să îi oferim un ultim omagiu pe drumul spre eternitate, însă limitele financiare fac ca experiența să fie și mai dureroasă. Puțini sunt însă cei care știu că pot beneficia de ajutor financiar (ajutor de înmormântare) în aceste clipe de grea încercare.
 
Tipuri de ajutor de înmormântare:

   • Ajutor financiar de deces din partea statului

   • Ajutor financiar de înmormântare oferit de primărie

   • Ajutor financiar de înmormântare oferit de angajator (de la serviciu)

   • Ajutor financiar de înmormântare pentru soțul/soția supraviețuitoare

   • Ajutor financiar de înmormântare pentru persoane cu handicap

   • Ajutor financiar de înmormântare pentru persoane fără venit

   • Ajutor financiar de înmormântare în caz de accident rutier

  Cât este valoarea ajutorului de înmormântare?

  Ajutorul de înmormântare reprezintă un sistem vital ce oferă asistență financiară familiilor aflate în fața provocărilor financiare asociate cu organizarea înmormântării unei persoane dragi. Aceste programe sunt în mod obișnuit inițiate de guvernele locale, organizații non-guvernamentale și asociații caritabile, având drept scop reducerea povarei financiare în acele momente dificile. În prezent, valoarea ajutorului de înmormântare poate atinge suma de 7.567 Ron (Lei). Este esențial să cunoaștem și să înțelegem aceste resurse disponibile, deoarece pot aduce un sprijin semnificativ familiilor aflate într-o astfel de situație delicată.

  Ajutor de înmormântare: Cum îl poți obține?

  Procedurile de solicitare a ajutorului de înmormântare pot varia în funcție de țară sau de organizația responsabilă de implementarea programului. În general, solicitantul trebuie să completeze un formular de cerere și să furnizeze anumite documente justificative cum ar fi: 

      • certificat de deces (original şi copie);
      • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
      • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
      • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
      • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
      • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
      • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

      • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

  Ajutor de deces din partea statului

  Potrivit prevederilor Legii Pensiilor 263/2010, după decesul unei persoane, apropiații care se ocupă de aranjamentele funerare au dreptul să primească o sumă de bani din partea Statului, dacă solicită acest ajutor financiar în termen de 3 ani de la producerea evenimentului.

  Persoana care solicită și primește banii poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, iar în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedește că a suportat cheltuielile.

  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut pe economie, folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale.

  Drepturile financiare sunt diferite în funcție de situația persoanei decedate la momentul morții. Dacă în ziua decesului, persoana decedată era asigurată (la zi cu plata contribuțiilor sociale), ajutorul financiar este de 7.567 RON. În această categorie intră: angajații cu carte de muncă, șomerii, minorii, elevii sau studenții și pensionarii.

  Dacă în ziua decesului, persoana decedată nu era asigurată în sistemul public, suma cuvenită este 3.784 RON și poate fi solicitată numai de un membru din familie care este asigurat sau pensionar. Solicitantul va face o declarație pe propria răspundere că omul decedat nu era asigurat și nu era pensionar.

  Conform legii, se consideră membru de familie:

    • soțul sau soția;

    • copiii naturali, copiii adoptați, copiii aflați în plasament sau cei încredințați pentru creștere și educare familiilor, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă pot continua studiile, la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

    • Tot în această categorie intră și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, (dacă și-au pierdut capacitatea de a desfășura o activitate fizică sau intelectuală);

    • parinții și bunicii oricăruia dintre soți.

   Ajutorul de deces se plătește unei singure persoane, după ce aceasta dovedește că a suportat cheltuielile de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul Casa Nationala de Pensii Publice oferit de guvernul României.

   CE CONTINE DOSARUL DE SOLICITARE?

   Actele necesare pentru a obține ajutor de deces sunt urmatoarele:

     • cerere pentru acordarea ajutorului, care se găsește la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Casa de Pensii;

     • certificatul de deces în original și copie. Pe exemplarul original, instituția care oferă suma cuvenită va scrie cuvântul „ACHITAT”, adăugând totodată data, natura și ștampila, pentru a împiedica obținerea sumei din două sau mai multe surse;

     • actul de identitate al solicitantului în original și copie;

     • dovadă în original și copie că solicitantul a suportat cheltuielile de deces: chitanțe și facturi nominale de la biserică, de la firma de pompe funebre și declarația pe propria răspundere;

     • actele de stare civilă ale solicitantului în original și copie, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (certificat de naștere, certificat de căsătorie) sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (imputernicire);

     • în situația pensionarilor decedați, se prezintă cuponul de pensie în original;

     • în situația persoanelor în apte decedate, cu vârsta de peste 18 ani, se prezintă certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

     • sau, în lipsa acestuia, actul medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă și data de început a manifestării acesteia;

     • în situația persoanelor decedate, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, se prezintă adeverința în original care certifică faptul că, la data decesului, persoanele în cauză urmau cursurilor formale de învățământ organizat potrivit legii.

    De reținut că realizarea unui anumit stagiu de cotizare NU este o condiție pentru acordarea ajutorului!

    UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

    A.  la Angajator, în cazul decesului următorilor asigurați sau unor membrii de familie ai acestora:

      • persoane care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;

      • funcționari publici;

      • cadre militare în activitate, soldați și gradate voluntari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

      • persoane care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil;

      • persoane care desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperăției meșteșugărești;

      • cadre militare trecute în rezervă, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat;

     Ajutorul financiar de deces se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de Casele Teritoriale de Pensii dacă angajatorul, suspendă activitatea temporar sau aceasta încetează (potrivit legii) prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, . . . sau prin orice modalitate prevăzută de lege.

     B.  la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pe ale cărei liste figurează ca șomer persoana decedată sau pe care figurează persoana care a suportat cheltuielile (în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).

     C.  la Casa Teritorială de Pensii, în cazul decesului pensionarilor sau al asiguraților sau al unui membru de familie al acestora, care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de patru ori câștigul salarial mediu brut și care se află în una dintre situațiile următoare:

       • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management.;

       • membrii ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale.

       • persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice.;

       • persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurate acestora.;

       • alte persoane care realizează venituri din activități profesionale..

      Ajutor financiar de înmormântare oferit de primărie

      Ajutor financiar de înmormântare acordat de Primării

      În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar, reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare.

      Ajutorul financiar de deces se acordă unei singure persoane care poate fi: soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului, moștenitorului stabilit în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare.

      CE CONTINE DOSARUL DE SOLICITARE?

        • cerere pentru acordarea ajutorului financiar.;

        • certificatul de deces, în original și în copie.;

        • actul de identitate al solicitantului;

        • actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator.;

        • dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare.

       UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

       Cererea și actele doveditoare pentru un ajutor financiar se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București, unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau chiar persoana în cauză care a beneficiat de ajutor social.

       Ajutorul financiar se suportă din bugetul local și poate fi acordat în bani și/sau în natură, prin bunuri materiale.

       Ajutor financiar de înmormântare oferit de angajator (de la serviciu)

       Ajutor financiar de înmormântare din partea Angajatorului

       Ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din fondurile proprii, în condițiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv, aplicabil la nivel de unitate sau ramură.

       În contract este menționată valoarea ajutorului financiar, pentru situația în care un angajat are un deces în familie. Această sumă nu este considerată venit impozabil din punct de vedere al impozitului pe venit, iar pentru angajator este deductibilă la calculul impozitului pe profit.

       Ajutorul financiar de înmormântare se acordă salariatului la decesul soțului sau soției ori la decesul unei rude de gradul I (părinții și copiii) aflate în întreținerea acestuia. Frații/surorile, nepoții și bunicii sunt rude de gradul II.

       CE CONTINE DOSARUL DE SOLICITARE?

       Acordarea acestui ajutor de înmormântare se face în baza unei cereri din partea membrilor de familie ai salariatului decedat la care se anexează certificatul de deces. Dovada că un membru de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului decedat se face prin declarație pe propria răspundere.

       Ajutor financiar de înmormântare pentru soțul/soția supraviețuitoare

       Ajutor financiar pentru persoana supraviețuitoare (pensionar)

       Supraviețuitorul are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare.

       Acest ajutor financiar lunar se acordă supraviețuitorului dacă îndeplinește următoarele condiții:

         • este pensionar din sistemul public de pensii și are cel puțin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

         • nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public.

         • nu s-a recăsătorit după decesul soțului/soției.

         • durata căsătoriei cu soțul/soția care a decedat a fost de cel puțin 5 ani.

         • are domiciliul pe teritoriul României.;

         • Nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii.

        Calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii se exprimă în următoarele situații:

          • desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau ca funcționar public.;

          • desfășoară activități în funcții elective sau este numit în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești.;

          • este membru cooperator într-o organizație a cooperăției meșteșugărești.;

          • este asociat unic, asociat, comanditar sau acționar;

          • este administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;

          • este membru al unei asociații familiale;

          • este persoană autorizată să desfășoare activități independente;

          • este persoana angajată într-o instituție internațională, dar nu este asiguratul acesteia;

          • realizează venituri din alte activități profesionale.

         Ajutorul financiar lunar se acordă în situația în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:

           • 364 lei, în situația supraviețuitorului care beneficiază de pensia stabilită în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;

           • precum și în situația supraviețuitorului care beneficiază atât de pensia stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât și în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;

           • 140 lei, în situația supraviețuitorului care beneficiază numai de pensia stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

          Ajutorul financiar lunar este calculat în funcție de numărul de ani de căsnicie și de două situații în care s-ar putea afla supraviețuitorul:

          A. beneficiază de pensie de stat sau beneficiază atât de pensie de stat cât și în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

          B. primește numai pensia stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

          Cuantumul ajutorului financiar lunar are următoarele valori:

            • durata căsătoriei de 5 ani: 57 lei (situația A) sau 22 lei (situația B)

            • durata căsătoriei de 6 ani: 68 lei (situația A) sau 27 lei (situația B)

            • durata căsătoriei de 7 ani: 80 lei (situația A) sau 31 lei (situația B).

            • durata căsătoriei de 8 ani: 91 lei (situația A) sau 36 lei (situația B).

            • durata căsătoriei de 9 ani: 102 lei (situația A) sau 40 lei (situația B).

            • durata căsătoriei de minim 10 ani: 113 lei (situația A) sau 44 lei (situația B).

           Începând cu 1 ianuarie 2008, cuantumul ajutorului financiar lunar a fost majorat cu 25%, prin Legea bugetului de stat nr. 388/2007.

           UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

           Dosarul de solicitare pentru ajutor financiar se depune la Casa Județeană de Pensii.

           Ajutorul de înmormântare se acordă din prima zi a lunii următoare depunerii cererii. Plata ajutorului financiar lunar acordat supraviețuitorului încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește una din condițiile de acordare.

           Ajutor financiar de înmormântare pentru persoane cu handicap

           Ajutorul financiar de înmormântare pentru persoanele cu handicap este o inițiativă esențială care asigură sprijinul necesar în momente de durere și dificultate pentru această categorie vulnerabilă. Persoanele cu handicap se confruntă deja cu numeroase provocări în viața de zi cu zi, iar pierderea unui membru drag poate avea un impact emoțional și financiar semnificativ asupra lor. Acordarea de ajutor de înmormântare în astfel de situații este o modalitate importantă prin care societatea își arată compasiunea și sprijinul față de aceste persoane.

           Ajutorul de înmormântare pentru persoanele cu handicap poate acoperi o gamă variată de cheltuieli asociate cu înmormântarea, precum transportul corpului, serviciile funerare, achiziționarea sicriului și pregătirea documentelor necesare. Acest sprijin financiar este deosebit de valoros pentru persoanele cu handicap, deoarece costurile implicate în organizarea unui înmormântări pot fi substanțiale și pot depăși resursele financiare disponibile ale familiei.

           Este esențial ca guvernele și organizațiile non-guvernamentale să colaboreze în vederea implementării și extinderii unor astfel de programe de asistență financiară, astfel încât persoanele cu handicap să poată face față în mod corespunzător situațiilor dificile asociate cu înmormântarea unei persoane apropiate. Acest sprijin financiar nu doar că alină povara financiară, ci transmite și un mesaj important de empatie și susținere către persoanele cu handicap, reafirmând importanța egalității de tratament și a protecției drepturilor acestora în fața evenimentelor tragice din viață.

           Ajutor financiar de înmormântare pentru persoanele fără venit

           Ajutorul financiar de înmormântare pentru persoanele fără venit este o inițiativă crucială care asigură suportul necesar în momente de pierdere și dificultate pentru această categorie vulnerabilă. Pentru persoanele fără venit, costurile asociate cu înmormântarea pot fi copleșitoare și adaugă o povară financiară suplimentară într-un moment deja greu. Prin acordarea de ajutor financiar, se oferă o șansă ca aceste persoane să îi înmormânteze demn și respectuos pe cei dragi.

           Ajutorul de înmormântare poate acoperi o gamă largă de cheltuieli, cum ar fi serviciile funerare, sicriul, transportul corpului și pregătirea documentelor necesare. Este esențial ca guvernele și organizațiile de caritate să lucreze împreună pentru a extinde și simplifica procesul de accesare a acestui ajutor, astfel încât să fie disponibil pentru toate persoanele fără venit care se confruntă cu pierderea unui membru al familiei. Prin această măsură, se asigură că nimeni nu este lăsat în urmă într-o astfel de situație tragică, iar demnitatea și onoarea celor decedați sunt respectate în mod corespunzător.

           Acordarea ajutorului de înmormântare pentru persoanele fără venit nu numai că le oferă sprijin practic în acele momente dificile, dar transmite și un mesaj important de solidaritate și empatie din partea societății. Astfel de inițiative arată că nimeni nu este singur în fața unei pierderi și că comunitatea se mobilizează pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie. Prin astfel de programe, se consolidează coeziunea socială și se promovează o societate în care fiecare individ, indiferent de venit sau resurse, are dreptul la o înmormântare adecvată și respectuoasă.

           Ajutor financiar de inmormantare in caz de accident rutier

           În cazul decesului unei persoane într-un accident rutier, familia acesteia este îndreptățită să primească despăgubiri, după cum urmează:

             • dacă mașina vinovată este asigurată în România, obligat la plată este asigurătorul român.

             • dacă mașina vinovată este înmatriculată în România, dar este neasigurată sau autorul accidentului a rămas neidentificat, va fi obligat la plata Fondul de Protecție a Victimelor Străzii.

             • dacă mașina vinovată este înmatriculată și asigurată în străinătate, va fi obligată societatea de asigurări din străinătate.

             • dacă mașina vinovată este înmatriculată în străinătate, însă nu există o poliță RCA valabilă, va fi obligat la despăgubire organismul omolog al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) din statul unde este înmatriculată mașina vinovată.

            În art. 26 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, se menționează că despăgubirile care pot fi acordate vizează atât pierderile cu caracter patrimonial, cât și pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudiciul moral).

            Limita maximă a sumei care poate fi oferită este menționată în conținutul poliței de asigurare, Ordinul nr. 14/2011 reglementând un plafon maxim general de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, pentru unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

            În situația în care valoarea prejudiciului depășește plafonul maxim specificat în polița de asigurare, diferența până la concurența valorii pierderii suferite va fi suportată de către autorul accidentului.

            Asiguratorul va fi obligat la despăgubiri și în cazul în care cel care a produs accidentul este o altă persoană decât titularul poliței de asigurare referitoare la automobilul implicat în accident, singura excepție reprezentând-o situația în care automobilul respectiv nu este identificat.

            Trebuie să aveți foarte mare atenție în cazul în care șoferul vinovat are o alcoolemie de peste 0,8 la mie. Atunci asiguratorul are dreptul de a-și recupera sumele ca despăgubire de la șoferul vinovat. Așadar, nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice, pentru că ați putea fi obligați să plătiți din buzunar sume de ordinul a zeci sau chiar sute de mii de euro.

            Alte cazuri care exonerează de răspundere asiguratorul sunt regăsite la art. 27 din Ordinul nr. 14/2011 și vizează: forța majoră, culpa exclusivă a persoanei prejudiciate, culpa exclusivă a unei terțe persoane și, bineînțeles, situația în care la data producerii accidentului nu exista încheiată o poliță de asigurare valabilă.

            CUM SE SOLICITA DESPAGUBIREA?

            Persoana vătămată ca urmare a producerii unui accident auto are două posibilități legale prin care poate solicita acoperirea prejudiciului din partea asigurătorului:

            A. Formularea unei acțiuni civile împotriva asigurătorului

            Acțiunea este întemeiată pe normele de drept comun care guvernează răspunderea pentru fapta proprie și materia contractului de asigurare, completate cu reglementările regăsite în Legea nr. 136/1995 și Ordinul nr. 14/2011.

            În eventualitatea unei astfel de acțiuni, persoana care a cauzat accidentul va fi la rândul său parte în proces, având calitatea de intervenient forțat.

            B. Sesizarea asigurătorului cu o cerere de despăgubire.

            Procedura este reglementată de prevederile art. 35 al următoarele din Ordinul nr. 14/2011.

            Persoana prejudiciată va formula o cerere către asigurător sau către Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, după caz.

            Asigurătorul are obligația să soluționeze cererea în termen de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului, fie în sensul aprobarii solicitării, printr-o ofertă de despăgubire, fie în sensul notificării motivelor pentru care cererea nu a fost aprobată.

            Dacă în termen de 3 luni de la avizarea dosarului, asigurătorul nu a notificat solicitantului motivele respingerii cererii, asigurătorul este obligat să achite suma respectivă. Plata efectivă a despăgubirilor se va realiza în termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document justificativ, însă în termen de 3 luni.

            De asemenea, dacă termenul nu este respectat, solicitantul va avea dreptul la penalități în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

            Toate aceste variante sunt menite să vă ajute să depășiți una dintre cele dureroase etape ale vieții, oferindu-vă resursele financiare necesare pentru organizarea unui ultim drum onorabil, încununat cu iubire și recunoștință. De reținut este că ajutorul de înmormântare pe care îl primiți este fix, nefiind condiționat de suma pe care ați cheltuit-o.